Het reglementHUISHOUDELIJK & WEDSTRIJDREGLEMENTDe Hengelsportvereniging “De Leemkuilvissers” V.Z.W. is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na eigen of door anderen ingerichte activiteiten, ongevallen voor, tijdens of na vrije hengelbeurten of enige andere gebeurlijke ongevallen op of aan de beheerde infrastructuur of elders.

Het Huishoudelijk Reglement vormt een aanvulling op de Statuten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen beide zijn enkel de bepalingen in de Statuten geldig.Artikel 1 :  Lidmaatschap.Volgende hengelsportverenigingen, met maatschappelijke zetel in Groot Bree, nl. “De Beekvissers”, “en “De Kemphengelaar” engageerden zich bij de oprichting van de V.Z.W. Deze clubs verwierven het statuut van oprichtende en ondersteunende club. Dit statuut houdt in dat de (leden van) deze clubs van een aantal voordelen genieten die door de Raad van Bestuur worden vastgelegd.

Om praktische redenen (wedstrijdkalender) wordt het maximale aantal clubs naast “De Leemkuilvissers V.Z.W.” bepaald op 3. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging binnen de Raad van Bestuur van de V.Z.W., d.w.z. 2 afgevaardigden per club.Voor wat het individuele lidmaatschap betreft gelden volgende bepalingen: • Iedereen kan lid worden van de Hengelsportvereniging “De Leemkuilvissers” V.Z.W. in zoverre het lidmaatschap wordt aanvaard door de Raad van Bestuur.
 • De prijs van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt tot nader bericht:

- tot en met het jaar waarin men 16 wordt:€ 15,00

- vanaf het jaar waarin men 17 wordt:€ 25,00

Bij de oprichting van de V.Z.W. en de uitbouw van de infrastructuur zijn de hengelsportverenigingen “De Beekvissers” en “De Kemphengelaar” opgetreden als oprichtende en ondersteunende clubs. Voor de leden van deze clubs bedraagt het lidgeld:

- tot en met het jaar waarin men 16 wordt:€ 15,00

- vanaf het jaar waarin men 17 wordt:€ 25,00

 • Na betaling van het lidgeld ontvangen de leden een jaarvergunning, een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement en van het Wedstrijdreglement. De jaarvergunning verschaft de leden toegang tot de clubvijver gedurende het lopende kalenderjaar, uitgezonderd op tijdstippen vermeld in het Huishoudelijk Reglement en op wedstrijden, wanneer zij hieraan niet deelnemen.
 • De jaarvergunning is strikt persoonlijk en moet op eenvoudige vraag van eender welke controlerende instantie worden voorgelegd samen met een identiteitsbewijs. • Niet-leden kunnen vissen op “De Leemkuilen” mits aankoop van een dagvergunning. De prijs van een dagvergunning bedraagt  € 5,00 (€ 3,00 tot en met het jaar waarin men 16 wordt). • Jaar- en dagvergunningen zijn verkrijgbaar bij Guido Nullens, Graevenstraat 40, 3960 Beek.
 • Aankoop van een dag- of jaarvergunning impliceert volledige aanvaarding van de geldende reglementering.
Artikel 2 :  Het betreden van “De Leemkuilen”. • De toegang tot de vijvers is verboden voor personen die niet in het bezit zijn van een geldige dag- of jaarvergunning. Politie en Rijkswacht hebben controlebevoegdheid over de vergunningen.
 • Iedereen die de vijvers betreedt verbindt zich ertoe zorg te dragen voor de infrastructuur zoals een goed huisvader: het is verboden beschadigingen aan te brengen aan dijken, boorden, gebouwen, omheining, beplanting, enz. Het is verboden vuilnis achter te laten.
 • De toegang tot de vijvers is verboden voor personen onder invloed van alcohol of andere drugs.
 • Het is verboden de vijvers te betreden bij abnormale waterstanden, zowel hoge als lage.
 • Het is verboden te zwemmen in de vijvers.
 • Het is verboden de vijvers te betreden bij ijsvorming,; het is verboden te schaatsen op de vijvers.
 • Het is verboden boten te water te laten op de vijvers.Overtredingen worden bestraft met ontzegging van toegang tot de vijvers. Bovendien zullen overtreders aansprakelijk gesteld worden voor aangerichte schade.Artikel 3 :  Onderhoud van de infrastructuur.De verantwoordelijkheid voor het onderhoud, eventuele herstellingen en beheerswerken met betrekking tot de infrastructuur, aankoop van materialen, het bepalen van visuitzetting en alle overige beslissingen binnen deze algemene context liggen bij de Raad van Bestuur. Enkel binnen deze vergadering kunnen beslissingen hieromtrent worden besproken en goedgekeurd.Artikel 4 :  Hengelreglement.ALGEMEEN • Het is verboden te snoeken.
 • Het is verboden vis mee te nemen van de vijvers.
 • Het is verboden vis uit te zetten op de vijvers.
 • Het is verboden te vissen met netten.
 • Buiten wedstrijden is het gebruik van leefnetten verboden.
 • Het is enkel toegestaan te hengelen op de daartoe aangeduide plaatsen.
 • Vrije vissers moeten de grote vijver ten laatste 2 uur voor de aanvang van een wedstrijd verlaten. De wedstrijdkalender is geafficheerd aan de uithangborden aan de vijver.HENGELMATERIAAL & AAS • Er mag slechts gevist worden met 1 hengel, voorzien van 1 enkele haak, maximale buitenafmeting haakbocht bedraagt 6 millimeter. Deze maat komt overeen met haak nr. 10 of 12, Afhankelijk van het merk.
 • De maximale hengellengte bedraagt 10,50 meter.

.     Het is toegestaan om op alle vijvers te vissen met een hengel met elastiek. (aangepast vanaf 2018)

.     De Snaar lengte moet minimum 1,5 meter zijn.

 • Op de grote vijver is het verboden te vissen tot over de helft van de vijver.
 • Enkel op de kleine vijver is het toegestaan te vissen met een werphengel.
 • Volgende voederbeperking geldt steeds:
 • Enkel witte maden, granen, zaden en korrel van de club. Pieren alleen aan de haak.
 • VERBODEN: CASTERS – GEKLEURDE MADEN – DEEG – MACARONI-BAIT BANDJE EN PEULVREUGTEN ZOALS (BONEN – ERWTEN – KIKER ERWTEN ENZ.
 • Haak aas en voeder aas hoeveelheid: Onbeperkt
 • het is verboden ver de vase of tubifex te gebruiken onder het voeder.
 • Het is verboden te vissen met drijvend aas (broodkorst e.d.)

.     Het is verboden te vissen op de vijvers met een pen (dobber) die zwaarder is dan 1.0 gram en korter dan 4 cm  is

 • Het is verboden te vissen met aasvisjes of met kunstaas.

.     Leden die deel willen nemen aan het clubfeest van de leemkuilvissers mogen dit melden aan het bestuur en krijgen daar de nodige info over.WEDSTRIJREGELEMENTALGEMEEN: • Alle bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement zijn van toepassing op wedstrijden. Het Wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die op “De Leemkuilen” worden georganiseerd.
 • Alle wedstrijden worden minstens 8 dagen op voorhand aangekondigd op de uithangborden aan de vijver.
 • Buiten de hengelsportvereniging “De Leemkuilvissers” V.Z.W. kunnen enkel de oprichtende en ondersteunende clubs clubwedstrijden organiseren op “De Leemkuilen”. De desbetreffende clubs zijn: “De Beekvissers Bree” en “De Breese Kemphengelaar”.
 • Het maximale aantal deelnemers per wedstrijd, bedraagt 40, het maximaal aantal koppels 30. De volgorde van inschrijving bepaalt wie kan deelnemen ingeval het aantal belangstellenden groter is dan 40, respectievelijk 30.
 • Het is verplicht leefnetten te gebruiken met een minimale lengte van 2 meter en een diameter van 40 cm
 • Het is verboden leefnetten uit het water te halen voordat er gewogen wordt.
 • Het maximale gewicht per leefnet is beperkt tot 20 kg. Eventueel overgewicht wordt niet gewogen en telt dus niet mee voor het klassement

.     Bij gelijke stand in kg op eind van de wedstrijd zal altijd het kleinste nr. in rij als eerste eindige

      V.B.      de visser op plaats 7 heeft 20kg en de visser op plaats 3 ook 20kg dan de visser op

      plaats 3 de hoogste prijs in rang krijgen van het dag klassement.

 • Er wordt steeds gevist op zuiver gewicht.
 • De maximale duur per wedstrijdreeks is 4 uur. Na elke reeks moet de vis gewogen en teruggezet worden.
 • Er mag enkel maden, granen en korrel(van de club P130) gebruikt worden.

.     Het is toegestaan te vissen met een hengel van 10,50 meter voorzien van elastiek met een minimum snaarlengte van 1,5 meter

.     De pen (dobber) mag max. 1.0 gram wezen en de lengte van de pen moet min. 4cm bedragen.

.     Het is tevens verboden met peulvruchten te vissen zoals BONEN – DOP ERWTEN EN ERWTEN.

 • Voedercontrole:- de te controleren maden en granen moeten minimum 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd op een goed zichtbare plaats staan voor de controle.                    

-Bij de eerste overtreding

-Bij de tweede overtreding is uitsluiting van de wedstrijd.

 • De gebruikte signalen zijn deze:

.    Voeder en aas controle gebeurt voor aanvang van de wedstrijd

.    1ste  signaal:begin van de wedstrijd

.    2de signaal: Pauze. Gehaakte vis mag nog gevangen worden.

.    3de signaal: Start 2de reeks.

.    4de  signaal: einde van de wedstrijdlijnen uit het water, gehaakte vis moet uit het water zijn.

-voor de wedstrijden van “De Leemkuilvissers”gehaakte vis moet uit het water zijn om geldig te zijn

 • Gevangen vis mag niet op de grond terecht komen. Onthaken dient te gebeuren in een emmer met water, of op een natte doek om te vermijden dat de vis gewond geraakt.
 • Alle vis telt, ook gedregde.

.     Het prijzengeld dient door de winnende persoon of koppel zelf afgehaald te worden na de wedstrijd de prijs uitreiking is maximaal 1 uur na de wedstrijd in dien dit niet gebeurd gaat het prijzengeld automatisch over naar de eerst volgende in rij die aanwezig is in de kantineInbreuken op de reglementen worden bestraft met diskwalificatie.CLUBWEDSTRIJDEN LEEMKUILVISSERS

De vrije wedstrijden tellen mee als clubwedstrijd wanneer u in bezit bent van een lidkaart van De Leemkuilvissers vzw. Het lid met de meeste deelnames eindigt als eerste in de rangschikking. De dagprijzen worden uitgekeerd op de dag zelf 1/3 heeft prijs.

KANTINE:


Kantine kan worden geopend voor, tijdens en na wedstrijden voor inschrijving en prijsuitreiking.

Ook mag de kantine gebruikt worden door de aangesloten clubs voor eigen club activiteiten

Deze dienen wel voor administratie eerst aan gevraagd te worden aan het bestuur van De Leemkuilen V.Z.W.

Twee uur na de wedstrijd word de kantine gesloten

Enkel de meest recente versie van de Reglementen is geldig.Dit document is aangepast op 22 februari 2024.